Iëre-leeje

Image

Iëre-leeje van Vg D’n Oeles

Ungerste riej: Ieërelid Theo Hagens, Bart Faassen, Herm Hermans, 2e riej Toén Smeets en besjermhiér Jo vd Velden. Achterste riej: Gé Cornet, Lucas Jaspers, Gerard Fokkens en Maurice Houba sr.

Besjermhier: Jo vd Velden.

Iëre-vorste, Toon Smeets en Ge Cornet.
Iëre-veurzitters, Gerard Fokkens en Lucas Jaspers.
Iëre-besjteursleeje, Bart Faassen.
Iëre-leeje, Herm Hermans, Maurice Houba sr. en Theo Hagens